Cây Macca

Hình ảnh :

Bản đồ vùng sản xuất:

Thông tin chung :

Năm 2019 Công Ty Nông Nghiệp Hữu Cơ Agri Organic đã ký hợp đồng với Nhà Nước Campuchia về việc: - Tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây macca, cung cấp giải pháp và vật tư cho vùng sản xuất. - Quản lý vùng sản xuất 8000ha macca, giám sát vùng sản xuất thông qua nhật ký điện tử. - Cung cấp giải pháp và giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc cây macca từ khi trồng đến khi thu hoạch.

Nhật ký vùng sản xuất :